Jesteś tutaj: HomeProjektyComeniusOpis projektu

Comenius - opis projektu

O PROGRAMIE

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;

szkół określonych przez państwa członkowskie;

nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;

stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;

osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;

podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;

poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;

zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;

wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;

wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;

wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:

  • wymianę uczniów i kadry;
  • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
  • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
  •   wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);

 praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

b. Tworzenie partnerstw:

  •   pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;
  •   pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

c. Projekty wielostronne

d. Wielostronne sieci

e. Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.

Kraje uczestniczące:

 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

 kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

 kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja

 oraz Szwajcaria.

strona programu COMENIUS:

http://www.comenius.org.pl

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony