Jesteś tutaj: HomeUncategorisedProcedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSE w Bolesławcu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSE w Bolesławcu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),

wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,

zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

 

L.p.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia zajęć stacjonarnych

1. Dokonanie zakupu środków stosowanych w czasie stanu epidemii

Dyrektor szkoły

Należy zakupić:

- środki do dezynfekcji rąk,

- mydła i detergenty,

- środki ochrony indywidualnej - np. jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy dla pracowników,

- termometry – najlepiej bezdotykowe

2. Analiza infrastruktury budynku

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Należy rozważyć, czy liczba wejść i rozkład budynku pozwalają na wydzielenie wejść, ciągów komunikacyjnych lub stref do użytkowania przez określone grupy uczniów lub pracowników, aby minimalizować ryzyko kontaktu.

W razie dokonania takiego podziału, należy go podać do wiadomości rodziców i uczniów lub pracowników oraz wymagać przestrzegania.

Wytyczne nie określają liczebności klas i grup(harmonogramy spotkań z uczniami, dostosowanie organizacji zajęć do warunków lokalowych).

3. Przygotowanie i oznaczenie wejść do budynku

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Przy każdym wejściu do budynku szkoły należy:

- zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk,

- zamieścić instrukcję użycia środka dezynfekującego (https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/),

- zapewnić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk każdej wchodzącej osobie.

Przy wejściu głównym dodatkowo należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

4. Przegląd wyposażenia sal

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty (lub uniemożliwić do nich dostęp), których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

5. Przygotowanie szafek

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Należy dezynfekować powierzchnie szafek.

6. Przygotowanie pomieszczeń sanitarnych

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Należy:

- wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk (https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/),

- wywiesić instrukcje dezynfekcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk (https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/),

- zapewnić dostęp do mydła lub płynu do dezynfekcji rąk.

11. Wyznaczenie pomieszczenia lub obszaru do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych

Dyrektor szkoły

Pomieszczenie lub obszar należy wyposażyć w:

- środki ochrony,

- środki dezynfekcyjne.

O wyznaczonym pomieszczeniu lub obszarze należy poinformować pracowników i uczniów oraz rodziców.

12. Zapewnienie właściwego postępowania z odpadami

Dyrektor szkoły

Jeżeli uczniowie lub pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania, zgodnie z zaleceniami GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

13. Opracowanie zasad komunikacji z rodzicami uczniów

Dyrektor szkoły

Należy:

- zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji                     z opiekunami ucznia w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefonicznie, mailowo),

- wyznaczyć osoby odpowiedzialne w szkole za kontakt z rodzicami(wychowawca, sekretarz szkoły),

- uczulić rodziców na odbieranie telefonów ze szkoły lub niezwłoczne oddzwanianie/odpowiadanie na maile oraz aktualizowanie danych kontaktowych.

14. Opracowanie i rozpowszechnienie wewnętrznych procedur, regulaminów         i zasad

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły powinien:

- opracować wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły, wytycznych epidemicznych oraz obowiązujących przepisów;

- ustalić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla zajęć lekcyjnych,

- określić zasady korzystania ze szkolnej biblioteki, godziny jej pracy oraz uwzględnić okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach,

- ustalić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, określić godziny pracy gabinetów.

Powyższe regulaminy, procedury             i zasady należy podać do wiadomości pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

15. Kontakt z SANEPID-em

Dyrektor szkoły

W razie wątpliwości lub potrzeby zasięgnięcia informacji w sprawie przygotowania szkoły do zajęć stacjonarnych należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2.

Przyjęcie uczniów do szkoły

1. Zasady wstępu uczniów              i opiekunów do szkolnego budynku

Rodzice, uczniowie

Na teren szkoły może wejść uczeń (uczniowie):

- z jednym rodzicem,

- zachowując dystans, o który dba rodzic, wynoszący 1,5 m od kolejnego opiekuna z uczniem oraz od pracowników szkoły,

- gdy uczeń i rodzic nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

2. Dezynfekcja rąk

Rodzice, uczniowie

Przy wejściu do szkoły uczeń i rodzic dezynfekują ręce.

3. Wyposażenie ucznia

Rodzice, uczniowie

pracownicy szkoły

Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:

- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;

- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,               w szczególności z niepełnosprawnościami.

3.

Zapewnienie bezpiecznych warunków w szkole

1. Nadzorowanie osób wchodzących do szkoły

Wyznaczony pracownik

Należy:

- ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz,

- wymagać stosowania przez nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu,

- zezwalać na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

- osobom z zewnątrz zezwalać na przebywanie w wyznaczonych obszarach, których nie powinny przekraczać,

- poinformować pracowników, że:

• nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Ustalenie organizacji nauki uczniów i pracy pracowników

Dyrektor szkoły

W miarę możliwości organizacyjnych należy:

- zapewnić możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m) między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,

- ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny rozpoczynania zajęć lub przerw międzylekcyjnych),

- unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

- ograniczyć kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami,

- w miarę możliwości dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej

Wszystkie osoby przebywające w szkole

Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:

- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia

Pracownicy szkoły pod nadzorem dyrektora

Należy:

- codziennie wykonywać                        (i nadzorować wykonanie) prace porządkowe, zwłaszcza w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, ciągach komunikacyjnych; dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki,

- przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji,

- dezynfekować termometr bezdotykowy po użyciu w danej grupie,

- w sali gimnastycznej myć podłogi, sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) detergentem lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,

- czyścić lub dezynfekować sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych,

- na bieżąco dezynfekować lub czyścić z użyciem detergentu urządzenia sanitarnohigieniczne.

5. Wietrzenie pomieszczeń

Pracownicy szkoły

Należy wietrzyć:

- sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

- czytelnię szkolną nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania młodzieży w świetlicy, przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji,

- pomieszczenia i przedmioty z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia po dezynfekcji, zgodnie z instrukcją producenta.

6. Przebywanie na świeżym powietrzu

Nauczyciele i uczniowie

Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

7. Zajęcia wychowania fizycznego i sportowe

Nauczyciele i uczniowie

Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

Dyrektor szkoły, pracownicy szkoły, uczniowie

1. Bezpieczeństwo pracowników – należy:

- zapewnić zachowanie odległości stanowisk co najmniej 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnić stosowanie środków ochrony osobistej,

- dbać o utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

2. Spożywanie posiłków powinno odbywać się:

- w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii,

10. Kontakt z SANEPID-em

Dyrektor szkoły

W razie wątpliwości lub potrzeby zasięgnięcia informacji w sprawie szczegółowych zasad zapewnienia bezpieczeństwa w szkole należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

4.

Zapewnienie dodatkowych warunków bezpieczeństwa w szkole znajdującej się w żółtej albo czerwonej strefie

1. Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań organizacyjnych

Dyrektor szkoły

W zależności od sytuacji w danej szkole możliwe jest:

- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia do szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów poszczególnych klas/oddziałów,

- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,

- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,

- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie szkoły,

- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.

2. Wdrożenie dodatkowych wymogów związanych z ochroną osobistą

Dyrektor szkoły, pracownicy szkoły,

uczniowie

Dopuszczalne jest przykładowo wprowadzenie obowiązku:

- zachowania dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły,

- zakrywania ust i nosa w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej lub także w wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach,

- dezynfekowanie lub mycie rąk przed każdorazowym korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn – w tym na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

3. Wykonywanie obowiązkowych pomiarów temperatury ciała

Wyznaczony pracownik

Dotyczy to badania termometrem bezdotykowym:

- pracowników przy wejściu do szkoły; przy wyniku co najmniej 38°C nie dopuszcza się go do pracy i zaleca skorzystanie z teleporady medycznej;

- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika – przy wyniku 38°C z pracownikiem należy postępować jw., a w przypadku ucznia należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.

Jeśli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi u ucznia od 37,2°C do 37,9 °C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

5. Możliwość pozostania w domu ucznia z obniżona odpornością

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Rodziców takiego ucznia należy poinformować, że może ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną.

6. Realizacja zaleceń i kontakt z SANEPID-em

Dyrektor szkoły

Na bieżąco należy realizować zalecenia.

W razie wątpliwości lub potrzeby zasięgnięcia informacji w sprawie szczegółowych zasad zapewnienia bezpieczeństwa w szkole należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia albo pracownika szkoły

1. Zgłoszenie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych

Pracownik szkoły

Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi wystąpienie objawów u siebie, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną.

W przypadku ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik wyznaczony w wewnętrznych procedurach postępowania.

2. Odizolowanie osoby

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

1. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu.

2. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała, a pomiar jest obowiązkowy w sytuacjach wymienionych w pkt 4.3.

3. W przypadku ucznia należy jemu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.

3. Kontakt z SANEPID-em i wykonywanie zaleceń sanitarnych

Dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik

Należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia, dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/. W miarę możliwości należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.

4. Ustalenie potrzeby zawieszenia zajęć stacjonarnych

Dyrektor szkoły

Należy ustalić z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

5. Sprzątanie i dezynfekcja

Wyznaczony pracownik szkoły

Należy dokładnie posprzątać i zdezynfekować obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administrator strony: Łukasz Hałat
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony