W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki. Więcej informacji
Jesteś tutaj: HomeMatura

Język Polski

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO (ROK SZKOLNY 2012/2013)

I. LITERATURA

  1. Koncepcja bohatera tragicznego w różnych epokach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.

  2. Mity narodowe i społeczne i ich demaskacja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

  3. Różne odmiany współczesnego reportażu literackiego.
   Na wybranych przykładach zbadaj tematy, techniki, funkcje społeczne.

  4. Ślady tradycji mickiewiczowskiej w literaturze polskiej. Omów sposoby funkcjonowania oraz funkcje nawiązań, aluzji bądź motywów, analizując wybrane przykłady.

  5. Różne sposoby funkcjonowania mitu arturiańskiego w literaturze fantastycznej. Omów na wybranych przykładach.

  6. Współczesna liryka religijna. Dokonaj charakterystyki, analizując celowo dobrane utwory znanych poetów powojennych.

  7. Scharakteryzuj współczesną literaturę dla młodzieży, analizując konkretne utwory literackie.

  8. Harmonia i dysharmonia w wizji świata i człowieka. Omów temat na podstawie twórczości wybranych pisarzy kilku epok.

  9. Autobiografizm w utworach literackich różnych epok. Omów sposoby autokreacji, analizując wybrane utwory.

  10. Funkcje tytułu w dziele literackim. Omów różne sposoby funkcjonowania tytułu w wybranych utworach literackich.

  11. Typy narratorów w polskiej prozie powieściowej od oświecenia do współczesności. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

  12. Dzienniki jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Rozwiń temat, analizując dzienniki wybranego twórcy.

  13. Omów rolę wizji i proroctwa w literaturze na wybranych przykładach dzieł.

  14. „Swój” i „obcy” w prozie polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

  15. Młodopolskie fascynacje w wybranych utworach epickich 
   i dramatycznych następnych epok. Omów na wybranych przykładach.

  16. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie.

  17. Rola retrospekcji w utworach literackich XIX i/lub XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.

  18. Na wybranych przykładach omów różne funkcje listu w utworze literackim.

  19. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w polskiej poezji. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

  20. Wątek horacjański w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

  21. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.

  22. Funkcja kostiumu i maski w życiu bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich.

23.Różne postrzeganie historii w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

24.Wieszcz i nauczyciel- dwa modele artysty w XIX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.

25.Wizerunek władcy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.

26.Człowiek XX w sytuacjach ekstremalnych. Omów na wybranych przykładach utworów literackich.

27.Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX I XX wieku .Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady dzieł literackich.

 1. ZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Eksperymenty formalne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Irytują, zmuszają do myślenia czy nie mają sensu? Przedstaw i odpowiedz, analizując wybrane przykłady.

 2. Ewolucja dramatu. Omów temat , analizując konkretne dramaty i spektakle.

 3. Realistyczna, fantastyczna, magiczna. Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych tekstach kultury(literatura i inne dziedziny sztuki).

 4. Przedmioty jako obiekty i fascynacje twórców. Omów temat, analizując przykłady różnych tekstów kultury (literatura i inne dziedziny sztuki).

 5. Nauczyciel jako bohater różnych tekstów kultury(literatura i inne dziedziny sztuki). Zaprezentuj różne kreacje postaci i omów ich funkcję w wybranych przykładach.

 6. Dialog ze średniowieczem w różnych tekstach kultury późniejszych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

 7. Tradycyjna i nowatorska inscenizacja wybranego dramatu. Dokonaj analizy porównawczej dwóch przykładowych spektakli, porównując je z tekstem dramatu.

 8. Funkcjonowanie mitu w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 9. Apokalipsa jako źródło inspiracja dla literatury i innych dziedzin sztuki. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 10. Karkonosze jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Omów temat na wybranych przykładach.

 11. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i innych dziedzinach sztuki.. Omów na wybranych przykładach.

 12. Średniowieczna kultura rycerska w literaturze, malarstwie i filmie późniejszych epok. Omów na 3 wybranych tekstach kultury.

 13. Omów funkcjonowanie motywu okna w różnych tekstach kultury(literatura i inne dziedziny sztuki).

 14. Literatura i muzyka. Omów oddziaływanie na siebie tych dziedzin sztuki w epoce Młodej Polski (na przykładach dzieł).

 15. Jakie potrzeby i obawy człowieka znajdują swój wyraz w groteskowych kreacjach świata? Omów temat na przykładach wybranych utworów literackich i obrazów,

 1. Wykorzystanie poezji awangardowej w muzyce współczesnej. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.

 2. Artysta – malarz słowa. W jaki sposób sztuka malarska inspirowała znanych Ci poetów? Odpowiedz, analizując wybrane dzieła sztuki.

 3. Postmodernizm w literaturze i malarstwie. Omów zjawisko, analizując wybrane dzieła.

 4. Motywy roślinne w różnych tekstach kultury(literatura i inne dziedziny sztuki). Omów na wybranych przykładach.

 5. Portrety żołnierza w literaturze i filmie. Omów sposoby ich kreowania w wybranych dziełach.

21.Motyw tańca w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane przykłady.

22. Sposoby przedstawiania rzeczywistości w różnych tekstach kultury . Omów problem, analizując wybrane przykłady.

23.Święto i zabawa jako motyw kultury. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich i innych dziedzin sztuki.

24.Artysta jako świadek i uczestnik historii. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki(literatura i inne dziedziny sztuki)..

25.Bunt przeciw konwencjom i konformizmowi w literaturze i dziedzinach sztuki XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

26.Wizje zaświatów w różnych tekstach kultury(literatura i inne dziedziny sztuki). Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.

27.Adaptacje filmowe powieści historycznej. Omów zagadnienie na podstawie 3 adaptacji wybranej powieści.

28.Afrodyta-Wenus. Motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów funkcjonowanie motywu, analizując celowo dobrane przykłady.

30.Pory roku jako temat różnych tekstów kultury. Omów sposób ujęcia oraz funkcje motywu, analizując celowo dobrane przykłady.

31.Wpływ systemu totalitarnego na jednostkę i społeczeństwo. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury i filmu.

32.Motywy młodopolskie w literaturze i malarstwie .Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.

III. JĘZYK 

 

 1. Dokonaj analizy językowej haseł wyborczych wybranej partii.

 2. Składnia i frazeologia sloganów reklamowych. Omów schematy (struktury) składniowe oraz frazeologiczne i ich funkcję.

 3. Popularne nazwiska Bolesławca. Zbadaj ich pochodzenie 
  i strukturę słowotwórczą.

 4. Slang uczniowski dziadków, rodziców i dzieci. Wykorzystując przykłady literackie, skonfrontuj je z samodzielnie zgromadzonym materiałem językowym.

 5. Omów, analizując celowo dobrane przykłady, wpływ wybranych źródeł frazeologicznych polszczyzny na współczesny język ogólnopolski.

 6. Zbadaj funkcjonowanie wybranych związków frazeologicznych 
  w literaturze.

 7. Językowe źródła komizmu. Omów mechanizmy językowe powstawania komizmu, analizując wybrane przykłady literackie.

 8. Scharakteryzuj język współczesnego felietonu na przykładzie tekstów wybranego felietonisty.

 9. Dokonaj analizy porównawczej języka i stylu felietonów dwóch wybranych felietonistów.

 10. Zbadaj i scharakteryzuj język czasopism młodzieżowych, analizując wybrane przykłady.

 11. Sens i język graffiti. Omów na wybranych przykładach.

 12. Scharakteryzuj język współczesnych bolesławian, uwzględniając ich rodowód (na podstawie zgromadzonego materiału).

 13. Dokonaj analizy języka popularnych czasopism dla pani domu (na konkretnych przykładach).

 14. Mowa zakochanych w romantyzmie, neoromantyzmie i dziś. Dokonaj analizy i porównania wybranych przykładów.

 15. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich i politycznych.

 16. Język artykułów prasy młodzieżowej. Oceń jego wpływ na kulturę języka młodego czytelnika.

 17. Język jako źródło niezgody i braku porozumienia. Omów problem, analizując przykłady z literatury i życia szkolnego.

 18. Dokonując analizy nazw sklepów, restauracji, barów i instytucji usługowych, omów i oceń problem zapożyczeń językowych.

 19. Wykaż, że w wybranej epoce lub twórczości wybranego przez Ciebie autora istnieją słowa-klucze. Zbadaj sposób ich funkcjonowania na podstawie przykładowych utworów literackich.

 20. Dokonaj analizy języka prezenterów programów informacyjnych 
  i kulturalnych dla młodzieży.

 21. Ewolucyjny charakter retoryki. Analizując przykładowe teksty literackie, porównaj funkcjonowanie w nich wybranych środków perswazyjnych.

 22. Związki języka polskiego z łaciną. Zanalizuj wybrane przykłady 
  ze współczesnego zasobu leksykalnego polszczyzny.

 23. Dokonaj analizy mechanizmów słowotwórczych obecnych 
  w polszczyźnie wybranej epoki dawnej i dzisiejszej.

 24. Sztuka epistolografii – scharakteryzuj język listów wybranej postaci autentycznej: artysty, króla, polityka i in..

 25. Odwołując się do kilku wybranych czasopism, dokonaj analizy językowej nagłówków prasowych. Określ ich funkcje.

 26. Zanalizuj język internautów, przekazów SMS, faksu. Przedstaw ciekawe konstrukcje składniowe, skróty oraz typowe dla nich słownictwo.

 
Polish Bulgarian English French German Italian Russian Spanish

Menu główne

Menu

Gościmy

Odwiedza nas 230 gości oraz 0 użytkowników.

 
Administratorzy strony: Łukasz Hałat, Mariusz Potyszka
Galeria: Paweł Wiśniewski 
 
QR Code   Współpraca:       Przyjaciel szkoły:
QR Code   logo   logo-bory   logolinuxpl
Początek strony